Mặt bằng điển hình nhà B6B7. 400x282 Mặt bằng điển hình nhà B6B7.