Mặt bằng điển hình nhà B4B5. 400x282 Mặt bằng điển hình nhà B4B5.